Tin tức

Tin Tổng Hợp

Đề thi và đáp án môn Toán – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 do Tuyensinh247 cung cấp:

Môn Toán – Mã đề: 101 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.B3.B4.D5.C6.A7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.C16.C17.B18.B19.A20.C
21.B22.C23.B24.B25.D26.C27.B28.D29.D30.C
31.D32.C33.B34.D35.C36.C37.D38.D39.B40.C
41.D42.B43.C44.A45.B46.D47.C48.B49.D50.D

 Môn Toán – Mã đề: 102 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.C4.A5.B6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.A
21.A22.B23.C24.A25.A26.B27.C28.A29.C30.B
31.C32.B33.C34.A35.A36.A37.C38.C39.B40.A
41.B42.C43.B44.C45.C46.B47.B48.C49.C50.A

 Môn Toán – Mã đề: 103 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.B3.A4.A5.B6.D7.C8.D9.B10.C
11.C12.D13.D14.C15.D16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.C23.A24.B25.A26.C27.D28.A29.C30.A
31.B32.D33.B34.B35.D36.C37.D38.B39.D40.D
41.A42.A43.D44.B45.D46.B47.B48.C49.C50.B

 Môn Toán – Mã đề: 104 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.A4.D5.C6.B7.D8.D9.A10.B
11.D12.D13.C14.A15.D16.C17.B18.A19.C20.B
21.C22.D23.C24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.C
31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.B40.A
41.B42.A43.C44. C45.A46.A47.C48.B49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 105 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.A3.D4.C5.D6.D7.C8.B9.C10.B
11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.C19.C20.B
21.B22.B23.C24.A25.A26.D27.C28.B29.A30.C
31.B32.A33.D34.D35.D36.C37.D38.C39.B40.A
41.D42.D43.A44.A 45.D46.A47.B48.B49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 106 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.C8.B9.D10.B
11.B12.A13.A14.B15.A16.C17.C18.D19.D20.C
21.A22.C23.C24.D25.A26.C27.B28.B29.A30.A
31.B32.D33.B34.A35.A36.C37.D38.B39.C40.B
41.B42.B43.D44.D45.A46.B47.C48.C49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 107 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.D3.D4.A5.C6.D7.B8.A9.D10.C
11.A12.D13.D14.C15.A16.A17.B18.B19.D20.A
21.C22.B23.B24.A25.B26.B27.C28.D29.B30.C
31.C32.D33.C34.B35.C36.C37.A38.D39.D40.B
41.D42.A43.C44.B45.A46.C47.D48.A49.C50.A

 Môn Toán – Mã đề: 108 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.C4.B5.A6.B7.B8.A9.C10.D
11.A12.B13.C14.D15.C16.B17.D18.D19.A20.D
21.A22.C23.D24.D25.A26.D27.A28.A29.B30.A
31.D32.A33.B34.C35.A36.D37.D38.C39.C40.C
41.B42.B43.C44.B45.D46.B47.B48.C49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 109 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B9.A10.A
11.C12.D13.C14.D15.B16.C17.B18.A19.B20.C
21.B22.A23.B24.C25.D26.B27.A28.D29.D30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.B38.C39.B40.D
41.A42.C43.C44.D45.B46.C47.D48.C49.B50.B

 Môn Toán – Mã đề: 110 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.D3.A4.B5.B6.D7.D8.C9.C10.A
11.B12.A13.A14.C15.C16.B17.A18.B19.B20.A
21.C22.C23.B24.D25.D26.B27.A28.C29.D30.B
31.A32.A33.D34.D35.B36.B37.A38.D39.B40.A
41.B42.D43.C44.C45.C46.A47.A48.C49.C50.D

 Môn Toán – Mã đề: 111 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.B8.D9.C10.C
11.D12.C13.C14.C15.D16.D17.A18.C19.D20.B
21.B22.C23.C24.B25.D26.A27.A28.B29.B30.C
31.D32.D33.A34.C35.B36.D37.A38.D39.B40.A
41.B42.A43.D44.D45.A46.A47.B48.A49.B50.D

 Môn Toán – Mã đề: 112 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.B3.A4.B5.A6.A7.D8.D9.A10.A
11.B12.C13.C14.D15.A16.A17.A18.C19.B20.B
21.D22.A23.C24.C25.D26.D27.C28.A29.A30.D
31.D32.C33.C34.D35.C36.A37.D38.A39.C40.A
41.D42.A43.C44. C45.D46.A47.D48.D49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 113 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.C3.A4.D5.D6.B7.A8.A9.A10.D
11.C12.C13.D14.A15.A16.D17.C18.A19.A20.B
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.D30.C
31.B32.D33.C34.A35.A36.A37.C38.B39.B40.B
41.D42.B43.D44.B45.C46.C47.C48.B49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 114 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.C3.C4.D5.D6.C7.C8.D9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.A17.B18.C19.B20.B
21.A22.A23.B24.B25.A26.B27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.C36.B37.C38.B39.B40.C
41.C42.B43.C44. C45.A46.C47.B48.B49.A50.C

 Môn Toán – Mã đề: 115 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.A3.A4.A5.B6.A7.D8.A9.C10.D
11.D12.A13.C14.D15.D16.C17.D18.C19.B20.A
21.A22.C23.C24.B25.D26.C27.D28.C29.B30.B
31.D32.A33.C34.B35.B36.B37.C38.D39.A40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.A47.B48.D49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 116 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.C3.C4.A5.A6.C7.A8.A9.B10.B
11.A12.A13.C14.B15.A16.C17.D18.D19.A20.D
21.D22.C23.C24.D25.B26.A27.D28.A29.C30.D
31.C32.C33.D34.A35.D36.C37.D38.A39.C40.A
41.D42.D43.C44.C 45.D46.D47.A48.A49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 117 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.C8.A9.B10.C
11.B12.C13.D14.D15.D16.A17.A18.C19.A20.D
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.B28.C29.A30.A
31.B32.D33.B34.D35.B36.C37.A38.C39.A40.D
41.B42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.B49.D50.A

 Môn Toán – Mã đề: 118 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.A4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.B
11.C12.A13.C14.D15.C16.D17.B18.B19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.D26.A27.B28.D29.A30.D
31.A32.C33.D34.A35.B36.D37.C38.A39.C40.D
41.D42.A43.D44. B45.A46.C47.B48.D49.A50.B

 Môn Toán – Mã đề: 119 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.A3.A4.D5.A6.C7.C8.B9.B10.B
11.C12.D13.D14.A15.B16.A17.C18.D19.B20.A
21.A22.C23.A24.D25.A26.B27.D28.B29.B30.B
31.D32.D33.B34.A35.B36.D37.A38.A39.B40.D
41.A42.D43.B44.D45.A46.D47.D48.C49.A50.B

 Môn Toán – Mã đề: 120 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.D3.C4.C5.C6.B7.B8.A9.B10.C
11.C12.B13.C14.C15.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.B22.C23.A24.B25.D26.B27.C28.D29.C30.D
31.A32.D33.A34.A35.D36.B37.D38.A39.D40.A
41.A42.D43.D44.B45.D46.A47.B48.A49.B50.C

 Môn Toán – Mã đề: 121 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.D8.C9.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.C16.A17.B18.B19.D20.B
21.B22.D23.C24.C25.B26.C27.B28.B29.B30.C
31.C32.D33.C34.D35.C36.D37.C38.D39.B40.D
41.D42.D43.B44.D45.D46.C47.D48.C49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 122 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.A10.B
11.A12.D13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.D20.A
21.B22.A23.D24.D25.C26.C27.A28.A29.C30.C
31.A32.A33.A34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.D
41.B42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.D

 Môn Toán – Mã đề: 123 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.B10.A
11.B12.D13.C14.B15.D16.B17.C18.A19.A20.A
21.D22.A23.D24.A25.D26.B27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.D44.D45.A46.B47.C48.B49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 124 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.A3.A4.A5.B6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.B13.D14.B15.C16.D17.A18.D19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.A26.C27.B28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.D37.B38.C39.C40.C
41.D42.D43.B44.D45.C46.D47.D48.C49.B50.B
toan tn 1 1 1010
detoan1 1011
detoan2 1012
detoan3 1013
356759196 813144577068885 4510566253058121877 n 1001

Đáp án đang được cập nhật…

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

img_6157d02294aea
T4, 17/04/2024

Chuyển mình ngoạn mục: Từ sĩ quan quân đội đến lập trình viên chuyên nghiệp

Nguyễn Văn Thanh Tùng, một cựu sĩ quan quân đội đầy bản lĩnh, đã dũng cảm bứt phá khỏi vùng an toàn...
Tin Aptech
cntt2
T2, 27/11/2023

GÓC GIẢI ĐÁP BẠN HỌC 2K6: HỌC CNTT NÊN CHỌN NHỮNG KHỐI NÀO?

Với sự phát triển không ngừng của các yếu tố công nghệ, ngành Công nghệ thông tin ngày càng nhận được...
Tin Aptech
KV-Nhu-ver2-900-x-471
T5, 23/11/2023

Vietnam Web Summit 2023: Human & Tech Co - Create The Future

VIETNAM WEB SUMMIT 2023 - HUMAN & TECH: CO - CREATE THE FUTURE sẽ được tổ chức vào ngày 01 và ngày...
Tin Tổng Hợp
tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2023-thumb
T6, 14/07/2023

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 ở 63 tỉnh thành một cách nhanh nhất, thí sinh có...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Sinh học – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Hóa – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Vật Lý – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đề thi và đáp án môn Vật Lý – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T4, 28/06/2023

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023
Tin Tổng Hợp
z4426108926170_5d5493bb4154e8a6458ae30e5ed16f7f
T2, 12/06/2023

ĐÂY LÀ NHỮNG CHIẾC LAPTOP PHÙ HỢP NHẤT CHO DATA ANALYST

Những ngành học được gọi là “xu thế” ở trong tương lai… vẫn giữ nguyên được độ “hot” của nó… Và một...
Tin Tổng Hợp
FacebookYoutube
Scroll to Top