Tin tức

Tin Tổng Hợp

Đề thi và đáp án môn Toán – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án 24 mã đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023 do Tuyensinh247 cung cấp:

Môn Toán – Mã đề: 101 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.B3.B4.D5.C6.A7.D8.A9.A10.B
11.D12.B13.C14.D15.C16.C17.B18.B19.A20.C
21.B22.C23.B24.B25.D26.C27.B28.D29.D30.C
31.D32.C33.B34.D35.C36.C37.D38.D39.B40.C
41.D42.B43.C44.A45.B46.D47.C48.B49.D50.D

 Môn Toán – Mã đề: 102 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.C4.A5.B6.B7.C8.A9.D10.B
11.D12.A13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.A
21.A22.B23.C24.A25.A26.B27.C28.A29.C30.B
31.C32.B33.C34.A35.A36.A37.C38.C39.B40.A
41.B42.C43.B44.C45.C46.B47.B48.C49.C50.A

 Môn Toán – Mã đề: 103 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.B3.A4.A5.B6.D7.C8.D9.B10.C
11.C12.D13.D14.C15.D16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.C23.A24.B25.A26.C27.D28.A29.C30.A
31.B32.D33.B34.B35.D36.C37.D38.B39.D40.D
41.A42.A43.D44.B45.D46.B47.B48.C49.C50.B

 Môn Toán – Mã đề: 104 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.A4.D5.C6.B7.D8.D9.A10.B
11.D12.D13.C14.A15.D16.C17.B18.A19.C20.B
21.C22.D23.C24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.C
31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.B40.A
41.B42.A43.C44. C45.A46.A47.C48.B49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 105 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.A3.D4.C5.D6.D7.C8.B9.C10.B
11.D12.C13.C14.B15.C16.B17.A18.C19.C20.B
21.B22.B23.C24.A25.A26.D27.C28.B29.A30.C
31.B32.A33.D34.D35.D36.C37.D38.C39.B40.A
41.D42.D43.A44.A 45.D46.A47.B48.B49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 106 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.C8.B9.D10.B
11.B12.A13.A14.B15.A16.C17.C18.D19.D20.C
21.A22.C23.C24.D25.A26.C27.B28.B29.A30.A
31.B32.D33.B34.A35.A36.C37.D38.B39.C40.B
41.B42.B43.D44.D45.A46.B47.C48.C49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 107 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.D3.D4.A5.C6.D7.B8.A9.D10.C
11.A12.D13.D14.C15.A16.A17.B18.B19.D20.A
21.C22.B23.B24.A25.B26.B27.C28.D29.B30.C
31.C32.D33.C34.B35.C36.C37.A38.D39.D40.B
41.D42.A43.C44.B45.A46.C47.D48.A49.C50.A

 Môn Toán – Mã đề: 108 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.C4.B5.A6.B7.B8.A9.C10.D
11.A12.B13.C14.D15.C16.B17.D18.D19.A20.D
21.A22.C23.D24.D25.A26.D27.A28.A29.B30.A
31.D32.A33.B34.C35.A36.D37.D38.C39.C40.C
41.B42.B43.C44.B45.D46.B47.B48.C49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 109 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.D3.A4.D5.A6.D7.D8.B9.A10.A
11.C12.D13.C14.D15.B16.C17.B18.A19.B20.C
21.B22.A23.B24.C25.D26.B27.A28.D29.D30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.B38.C39.B40.D
41.A42.C43.C44.D45.B46.C47.D48.C49.B50.B

 Môn Toán – Mã đề: 110 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.D3.A4.B5.B6.D7.D8.C9.C10.A
11.B12.A13.A14.C15.C16.B17.A18.B19.B20.A
21.C22.C23.B24.D25.D26.B27.A28.C29.D30.B
31.A32.A33.D34.D35.B36.B37.A38.D39.B40.A
41.B42.D43.C44.C45.C46.A47.A48.C49.C50.D

 Môn Toán – Mã đề: 111 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.B4.C5.B6.C7.B8.D9.C10.C
11.D12.C13.C14.C15.D16.D17.A18.C19.D20.B
21.B22.C23.C24.B25.D26.A27.A28.B29.B30.C
31.D32.D33.A34.C35.B36.D37.A38.D39.B40.A
41.B42.A43.D44.D45.A46.A47.B48.A49.B50.D

 Môn Toán – Mã đề: 112 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.B3.A4.B5.A6.A7.D8.D9.A10.A
11.B12.C13.C14.D15.A16.A17.A18.C19.B20.B
21.D22.A23.C24.C25.D26.D27.C28.A29.A30.D
31.D32.C33.C34.D35.C36.A37.D38.A39.C40.A
41.D42.A43.C44. C45.D46.A47.D48.D49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 113 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.C3.A4.D5.D6.B7.A8.A9.A10.D
11.C12.C13.D14.A15.A16.D17.C18.A19.A20.B
21.A22.D23.B24.B25.C26.D27.B28.D29.D30.C
31.B32.D33.C34.A35.A36.A37.C38.B39.B40.B
41.D42.B43.D44.B45.C46.C47.C48.B49.C50.C

 Môn Toán – Mã đề: 114 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.C3.C4.D5.D6.C7.C8.D9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.A17.B18.C19.B20.B
21.A22.A23.B24.B25.A26.B27.C28.B29.A30.C
31.A32.B33.A34.A35.C36.B37.C38.B39.B40.C
41.C42.B43.C44. C45.A46.C47.B48.B49.A50.C

 Môn Toán – Mã đề: 115 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.A3.A4.A5.B6.A7.D8.A9.C10.D
11.D12.A13.C14.D15.D16.C17.D18.C19.B20.A
21.A22.C23.C24.B25.D26.C27.D28.C29.B30.B
31.D32.A33.C34.B35.B36.B37.C38.D39.A40.B
41.B42.D43.B44.D45.D46.A47.B48.D49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 116 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.C3.C4.A5.A6.C7.A8.A9.B10.B
11.A12.A13.C14.B15.A16.C17.D18.D19.A20.D
21.D22.C23.C24.D25.B26.A27.D28.A29.C30.D
31.C32.C33.D34.A35.D36.C37.D38.A39.C40.A
41.D42.D43.C44.C 45.D46.D47.A48.A49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 117 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.C8.A9.B10.C
11.B12.C13.D14.D15.D16.A17.A18.C19.A20.D
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.B28.C29.A30.A
31.B32.D33.B34.D35.B36.C37.A38.C39.A40.D
41.B42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.B49.D50.A

 Môn Toán – Mã đề: 118 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.A4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.B
11.C12.A13.C14.D15.C16.D17.B18.B19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.D26.A27.B28.D29.A30.D
31.A32.C33.D34.A35.B36.D37.C38.A39.C40.D
41.D42.A43.D44. B45.A46.C47.B48.D49.A50.B

 Môn Toán – Mã đề: 119 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.A3.A4.D5.A6.C7.C8.B9.B10.B
11.C12.D13.D14.A15.B16.A17.C18.D19.B20.A
21.A22.C23.A24.D25.A26.B27.D28.B29.B30.B
31.D32.D33.B34.A35.B36.D37.A38.A39.B40.D
41.A42.D43.B44.D45.A46.D47.D48.C49.A50.B

 Môn Toán – Mã đề: 120 – Aptechvietnam.com.vn 

1.C2.D3.C4.C5.C6.B7.B8.A9.B10.C
11.C12.B13.C14.C15.D16.D17.B18.B19.A20.A
21.B22.C23.A24.B25.D26.B27.C28.D29.C30.D
31.A32.D33.A34.A35.D36.B37.D38.A39.D40.A
41.A42.D43.D44.B45.D46.A47.B48.A49.B50.C

 Môn Toán – Mã đề: 121 – Aptechvietnam.com.vn 

1.B2.D3.A4.C5.C6.C7.D8.C9.D10.A
11.A12.B13.A14.B15.C16.A17.B18.B19.D20.B
21.B22.D23.C24.C25.B26.C27.B28.B29.B30.C
31.C32.D33.C34.D35.C36.D37.C38.D39.B40.D
41.D42.D43.B44.D45.D46.C47.D48.C49.D50.C

 Môn Toán – Mã đề: 122 – Aptechvietnam.com.vn 

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.A10.B
11.A12.D13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.D20.A
21.B22.A23.D24.D25.C26.C27.A28.A29.C30.C
31.A32.A33.A34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.D
41.B42.C43.B44.D45.C46.B47.B48.C49.C50.D

 Môn Toán – Mã đề: 123 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.B10.A
11.B12.D13.C14.B15.D16.B17.C18.A19.A20.A
21.D22.A23.D24.A25.D26.B27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.D34.B35.B36.D37.D38.A39.B40.A
41.A42.D43.D44.D45.A46.B47.C48.B49.A50.A

 Môn Toán – Mã đề: 124 – Aptechvietnam.com.vn 

1.D2.A3.A4.A5.B6.C7.B8.B9.D10.C
11.A12.B13.D14.B15.C16.D17.A18.D19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.A26.C27.B28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.D37.B38.C39.C40.C
41.D42.D43.B44.D45.C46.D47.D48.C49.B50.B
toan tn 1 1 1010
detoan1 1011
detoan2 1012
detoan3 1013
356759196 813144577068885 4510566253058121877 n 1001

Đáp án đang được cập nhật…

Chia sẻ bài viết:

Tin liên quan

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2023-thumb
T6, 14/07/2023

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 ở 63 tỉnh thành một cách nhanh nhất, thí sinh có...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Sinh học – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Hóa – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,...
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T5, 29/06/2023

Đề thi và đáp án môn Vật Lý – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đề thi và đáp án môn Vật Lý – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023
Tin Tổng Hợp
p án THPT Quốc Gia 2023
T4, 28/06/2023

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023

Đề thi và đáp án môn Ngữ Văn - Kỳ thi THPT Quốc Gia 2023
Tin Tổng Hợp
z4426108926170_5d5493bb4154e8a6458ae30e5ed16f7f
T2, 12/06/2023

ĐÂY LÀ NHỮNG CHIẾC LAPTOP PHÙ HỢP NHẤT CHO DATA ANALYST

Những ngành học được gọi là “xu thế” ở trong tương lai… vẫn giữ nguyên được độ “hot” của nó… Và một...
Tin Tổng Hợp
dai-hoc-bach-khoa-ha-noi
T2, 13/03/2023

Các trường xét học bạ ngành công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành hot nhất hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh...
Tin Tổng Hợp
kid-friendly-coding-languages-01
T2, 13/03/2023

Trang web học công nghệ thông tin uy tín

Trang web học công nghệ thông tin là một nguồn tài liệu học tập hữu ích cho những người đang quan tâm...
Tin Tổng Hợp
gettyimages-755651081
T5, 09/03/2023

Nữ có nên học công nghệ thông tin hay không?

Nữ có nên học công nghệ thông tin? - Ngày nay, công nghệ thông tin đang trở thành một lĩnh vực cực kỳ...
Tin Tổng Hợp
FacebookYoutube
Scroll to Top