giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Lê Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên Lê Hoàng Anh Tuấn

Môn giảng dạy:

Java, .NET, Angular
It does not matter how slowly you go, as long as you don’t stop. - Confucius

Quốc tịch:

VIỆT NAM

Bằng cấp:

Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Master of E-Management , Asia-Invest Program by EuropeAid, INNOTECH France, Ho Chi Minh

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

Kinh nghiệm 01 năm giảng dạy chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin: Java, .NET, Angular, Android….

Mô tả thêm:

IT Manager - Công ty Quản lý Qũy Hàn Quốc

FacebookYoutube
Scroll to Top