giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên Trần Văn Điệp

Giảng viên Trần Văn Điệp

Môn giảng dạy:

C/C++, Pascal, Java (basic & advanced & Form), Android (Java + Kotlin), iOS (Objective C, Swift), PHP, HTML/CSS/Javascript, .NET, MySQL, SQL Server, Oracle, J2EE.
Thử thách sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, để thành công bạn cần thay đổi

Quốc tịch:

Việt Nam

Bằng cấp:

Đại học Bách Khoa Hà Nội

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY:

  • 2010 – 2014: Developer tại VNG Corporation
  • 2014 – 2017: PM(Project Manager), Scrum master, TeamLeader, PTL (professional technical leader), Android Developer tại Fsoft Corporation
  • 2017 – đến nay: Giảng viên cấp cao về JAVA tại Aptech.
FacebookYoutube
Scroll to Top